RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Aktualitātes

2019.gada februāra pasākumi

11.02.-15.02.2019. – Projektu nedēļa – 2.-9.klases
27.02.2019. – Mākslas diena 5.-9.klases
februāris – 3. un 6.klases Valsts pārbaudes darbi

14.02.-15.02.2019. – Rīgas Ezerkrastu pamatskola sadarbībā ar Jēkabpils izglītības pārvaldi rīko tālākizglītības programmu Individuālās pieejas īstenošana izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( A, 12 stundas)skolu pedagogiem.
Programmas mērķis: paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci un sekmēt skolēnu ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu iekļaušanu izglītības sistēmā.
Plānotie rezultāti: pedagogi ir iepazinušies ar speciālo vajadzību veidiem, izprot speciālās izglītības mācību metožu un paņēmienu izvēles būtību, prot plānot un vadīt pedagoģisko darbu klasē skolēniem ar atšķirīgu spēju līmeni, atbilstoši skolēnu veselības stāvoklim un intelektuālajam attīstības līmenim veido IIP, zina, kā strādāt un sadarboties atbalsta komandā.
1.diena – 14.02.2019.
9:30- 10:00 –      Reģistrācija, 2.stāvs, foajē pie Aktu zāles
10:00 – 10:15     pasākuma atklāšana, Rīgas Ezerkrastu pamatskolas direktores p.i., Dr.paed. Mg. paed., Mg. soc. A.Laizānes un atbalsta personāla, Atbalsta MK vadītājas, izglītības psiholoģe, Mg. psih. Dz. Feldmanes uzrunas
10:15-10:45 –     Projekta darbs Alfabēts (Rīgas Ezerkrastu pamatskolas 3.-4.klases)
10:45-11:00 –     Kafijas pauze
11:00 – 13:00     Speciālās izglītības vajadzību klasifikācija. Pedagoģiskās metodes un darba organizācija. Speciālās izglītības programmas, to atšķirības. Mācīšanas traucējumu definīcijas, cēloņi, pazīmes. Motivēšanas paņēmieni klases darbā. Lektore: Mg.paed.,Mg.spec.paed S.Safronova
13:00-13:30 –     pusdienas (maksa: 1.42 eur)
13:30-14:30 –      Atbalsta pasākumi skolēniem ar speciālajām vajadzībām, mācību procesā un pārbaudes darbu organizēšanā. Atgādnes, to veidošana. Izstrādāt atbalsta pasākumus mācību priekšmetos. Lektore: Mg.paed.,Mg.spec.paed S.Safronova
14:30-15:30 –      Atbalsta komandas darbs, sadarbība ar vecākiem. Atbalsta komandas sastāvs, mērķi un uzdevumi; speciālistu kompetences atbalsta komandā; veiksmīgi komandas darba nosacījumi. Lektore: Mg.psych., D.Strause

2.diena – 15.02.2019.
9:30-10:00 –       Projekta radošais darbs Modes skate (Rīgas Ezerkrastu pamatskolas 5.-9.klases)
10:00 – 12:00 –   Uzvedības traucējumu ietekme uz mācību procesu. Iespējamie palīdzības veidi. Lektore: Mg.psych., D.Strause
12:00 – 12:30 –   pusdienas (maksa: 1.42 eur)
12:30-14:30 –      Speciālā pedagoga ieteikumi mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Lektore: Mg.spec.paed., I.Kolkovska
14:30- 16:30 –     Individuālā izglītības plāna sastādīšana un īstenošana, izveides principi, uzdevumi, sadarbība ar vecākiem, izvērtēšana. Dalības skolu individuālo izglītības plānu prezentācijas. Lektores: Mg.paed.,Mg.spec.paed S.Safronova, Mg.psych., D.Strause, Mg.spec.paed., I.Kolkovska

tukša rinda